Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

Enter Title

คณะกรรมการเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการ

ดร.เรวัต ตันตยานนท์

ประธานกรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบ้านฯและหัวหน้าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ที่ปรึกษาฯ

 

คุณสุพิตา ไพบูลย์สกุลวงศ์


กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ติดต่อประสาน เป็นสื่อกลางของบ้านฯและที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ

 

คุณจักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หัวหน้าคณะทำงานที่เกี่ยวกับองค์กร (บ้านฯ)

 

คุณพีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หัวหน้าคณะทำงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของบ้านฯ

 

คุณอิทธกร ขำเดช

กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ

 

คุณสายชล สตชลาสินธุ์


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ

 

คุณวิรัตน์ จิรฉัตรางกูล


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ

 

คุณวิริยะ ลิขิตวงศ์


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ

 

คุณอัศม์เดช วานิชชินชัย


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ
   คุณประยุทธ์ นามสุบิน

กรรมการ
 
   คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์

กรรมการ
 

คุณชวการ มากะนัตถ์


กรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ที่ปรึกษาของบ้านที่ปรึกษาการจัดการ