Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติก่อตั้งเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ทำการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมี แผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ BDS (Business Development Services) โดยอาศัยการพัฒนาเครือข่ายบริการ ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์การสร้างบ้านผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

 โดยการสร้างบ้านให้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถดึงทรัพยากรขององค์กรต่างๆ มาประสานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับขององค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย หอการค้าไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเป็น “เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultant Network) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการพัฒนาสมรรถนะของที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้มีมาตรฐาน และจริยธรรมที่ดี

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและเชื่อมโยงบุคคลและ/หรือองค์กร ให้รวมกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการธุรกิจด้านการจัดการ
2. ให้เกิดแบบแผนการประเมินสมรรถนะและการรับรองผู้ให้บริการด้านการจัดการ
3. ให้เกิดแบบแผนการควบคุมคุณภาพบริหารของผู้ให้บริการด้านการจัดการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายฯ มีระบบสนับสนุน ให้การดำเนินการของเครือข่ายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์